Banner236
Banner2
Banner3
Banner15

અમારાવિશે

પ્રગતિ

 • DSF

પરિચય

2008માં,વુશીએકેમિકલકું。લિ。

નવીન-સંચાલિત-ગ્રાહક-કેન્દ્રિતકંપનીતરીકે,વુક્સિવુક્સિફાર્માસ્યુટિકલ,બાયોટેકબાયોટેકઉદ્યોગોઉદ્યોગોમાટે-આધારિત-આધારિત-આધારિતઅગ્રણીઉત્પાદકોઅનેઅદ્યતનઅદ્યતનઅનેનવલકથાનારસાયણોનારસાયણોનાસપ્લાયર્સમાંસપ્લાયર્સમાંસપ્લાયર્સમાંધરાવેધરાવેછેછે

  ઉત્પાદનો

  નવીનતા

   સમાચાર

   સેવાપ્રથમ

   • 2540-99-0 |3,3',,dip'-ડિફેનીલસલ્ફડિફેનીલસલ્ફ

    વર્ણનડીએસડીએ;એસઓ2ડીપીએ;''' - સલ્ફોનીએલડીપીફ્થાલિકic lic lic;,,'' - સલ્ફોનીલડિફ્લિસિટિઅક્સિબિનેક્સિઅન;ઝિનેફીકિન્સિબાઇડિનેસિબાઇડિનેસિડિબાઇડિનેસિડ્બાઇડિએનસીડિએન5;3,3',4,4'-ડિફેનીલસલ્ફોનેટેટ્રાકા.​​..

   • ફાર્માસ્યુટિકલ,જંતુનાશક,જંતુનાશક?મધ્યવર્તીએટલે?

    ઇન્ટરમિડિએટ્સએકજપ્રકારનુંદંડરાસાયણિકરાસાયણિકઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોપ્રકારનોપ્રકારનોપ્રકારનોમધ્યવર્તીમધ્યવર્તીમધ્યવર્તીમધ્યવર્તીછેછેછેછેછેછેછેછે,તેતેછેછેછેછેઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનોઉત્પાદનો。

   Baidu
   map